TPPFOOD ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN NAM BỘ

Vừa qua, ngày 21/11/2019 TPPFOOD đã được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản và Thuỷ Sản Nam Bộ

Share